ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
PLAMAL Α.Ε.Β.Ε. : ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ - 19300 - ΒΙ.ΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΤΗΛ.: (+30) 210 5582565